شبکه

محصولات

50,000 تومان

بسته آموزشی NETWORK+

58,000 تومان

محصول شماره ۳

5,000 تومان

محصول شماره ۷

10,000 تومان

محصول شماره ۶

18,000 تومان

محصول شماره ۵

22,000 تومان

محصول شماره ۴

90,000 تومان

بسته آموزشی MTCNA